Carbidschieten; hier zijn de regels

Een aloude traditie in Noord-Nederland is het afschieten van carbid, met melkbussen, tijdens de jaarwisseling. Dit is niet zonder risico‚Äôs, daarom zijn er regels opgesteld. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening. U leest ze hieronder. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig. De aanvraag daarvoor moet voor 1 december 2017 bij de gemeente binnen zijn.

Algemene plaatselijke verordening

Afdeling 8A. CARBIDSCHIETEN

Artikel 5:34-A. Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Carbidschieten: het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen; 2. bevoegd bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders of, voorzover het openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel in artikel 174 van de Gemeentewet betreft, de burgemeester.   

Artikel 5:34-B. Carbidschieten

Carbidschieten in de open lucht is verboden. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:

a. Voorzover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10:00 uur en 1 januari 2:00 uur van het daarop volgende jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbischieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar kan optreden voor mens en milieu;

b. Voorzover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10:00 uur en 1 januari 2:00 uur van het daarop volgende jaar op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er maximaal vier personen aanwezig zijn die carbidschieten, waaronder een meerderjarig bewoner van de betreffende woning die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd.
  • Er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar kan optreden voor mens en milieu.
  • Er in totaal niet meer dan twee bussen worden gebruikt.
  • Naast de onder 1 genoemde personen geen publiek aanwezig is anders dan de bewoners van de betreffende woning.
  • De afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden tenminste 10 meter bedraagt.
  • Het vrije schootsveld tenminste 75 meter bedraagt.
  • Dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door een bewoner van de betreffende woning en daarin zijn geen openbare paden of wegen gelegen.
  • Indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.

Het bevoegd gezag kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast in het belang van natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Contactgegevens

Postbus 2, 9649 ZG Muntendam
Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Tel. (0598) 658888
Fax. (0598) 621688
E-mail: info@menterwolde.nl

We werken op afspraak
tijdens de openingstijden
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur
Publiekszaken ook op donderdag van 18.00-20.00 uur.

Werk & Inkomen / WMO:

Inkomen en voorzieningen (+ uitkeringsadministratie)
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 8.30-9.30 uur & 13.30-14.30 uur, vr 8.30-9.30 uur via tel. 0598 373700 (kies optie 1)

Re-integratie
Geen telefonisch spreekuur, tel. 0598 373700 (kies optie 2).

Sociaal Team:

bereikbaar via tel. (0598) 658877

Storingsnummer:

buiten kantooruren, via tel. 06-55763509 (niet voor Sociaal Team)

Informatie herindeling:

Website over de herindeling

Informatie over de zorg:

Naar de website over de zorg: Bouwen op mekaar